VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TATRAFAN, s.r.o.

Článok 1. Rozsah použitia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi spoločnosťou TATRAFAN, s.r.o.. (ďalej „TATRAFAN“) a jej zákazníkmi týkajúce sa dodávky jej výrobkov. Pokiaľ nebolo medzi stranami písomne dohodnuté inak, použitie všeobecných podmienok nákupu alebo akýchkoľvek iných podmienok, ktoré zákazník vydal alebo na ktoré sa odvoláva je výslovne vylúčené. Tieto Všeobecné podmienky v ich aktuálnom znení sa použijú na všetky ďalšie obchody medzi TATRAFANom a zákazníkom, a to aj bez osobitného odkazu.

1.2. TATRAFAN si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky na základe svojho rozhodnutia bez výslovného upozornenia zákazníkov. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na internetovej stránke www.tatrafan.com.

Článok 2. Uzavretie zmluvy

2.1. Ponuky predložené zákazníkovi nie sú záväzné, predstavujú iba výzvu na zadávanie objednávok; žiadnu ponuku nemožno vykladať tak, že jej prijatie má za následok vznik zmluvy, ibaže tak bude výslovne uvedené v ponuke.    

2.2. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne prijíma tieto Všeobecné podmienky, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky TATRAFANom v písomnej forme, faxom alebo e-mailom. Ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, o prijatí alebo odmietnutí objednávky v každom prípade rozhoduje TATRAFAN podľa vlastného uváženia, a to bez ohľadu na predchádzajúce vzťahy so zákazníkom.

2.3. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia zákazníkovi, pričom jeho obsah je rozhodujúci vo vzťahu k obsahu zmluvy. V prípade, že potvrdenie obsahuje odchýlky oproti objednávke, kúpna zmluva sa považuje za uzavretú uplynutím 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia, ibaže zákazník v rovnakej lehote oznámi TATRAFANu, že nemá záujem na dodaní tovaru za podmienok uvedených v potvrdení. V každom prípade je zmluva uzavretá najneskôr prevzatím tovaru.

2.4. Kúpna zmluva, vrátane špecifikácie výrobku a tieto Všeobecné podmienky predstavujú úplnú zmluvnú úpravu vzťahu medzi zákazníkom a TATRAFANom vo vzťahu k dodávku tovaru. Brožúry, katalógy a iné propagačné materiály TATRAFANu, rovnako ako všetky predchádzajúce prísľuby a dohody strán sa neberú do úvahy.

Článok 3. Tovar

3.1. Kvalita tovaru je daná špecifikáciou TATRAFANu, platnou v čase jeho dodania, pokiaľ medzi stranami nebola dohodnutá iná špecifikácia. TATRAFAN si vyhradzuje právo meniť zloženie, nahradzovať suroviny a upravovať výrobný proces tovaru podľa vlastného uváženia, a to bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Vzorky majú výlučne informatívny charakter a nie sú relevantné ako špecifikácia.

3.2. Tovar sa považuje za dodaný v súlade so zmluvou, ak množstvo dodaného tovaru nepresiahne prípustnú toleranciu od dohodnutého množstva, ktorá predstavuje ± 10 % u dodávok nad 2000 kg a ± 20 % u dodávok pod 2000 kg. Zákazník je vždy povinný prijať aj čiastkové dodávky.

3.3. Ak z dohody medzi stranami nevyplýva niečo iné, a) TATRAFAN je povinný zabaliť tovar spôsobom obvyklým pre tovar tohto druhu, b) povinnosť TATRAFANu odovzdať doklady vzťahujúce sa k tovaru spočíva výlučne v poskytnutí certifikátu kvality na žiadosť zákazníka.

Článok 4. Cena

4.1. Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán; inak bude účtovaná cena podľa cenníka TATRAFANu platného v čase fakturácie. Ak z dohody medzi stranami nevyplýva niečo iné, ceny sú stanovené netto vrátane obvyklého balenia, bez DPH a ďalších daní, prepravných nákladov, colných poplatkov, ako aj prípadných ďalších poplatkov.

4.2. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry; faktúra bude vystavená v deň odoslania tovaru. Príslušné bankové poplatky hradí zákazník. Akékoľvek iné platobné prostriedky, ako je šek alebo zmenka je možné použiť len na základe výslovného súhlasu TATRAFANu.

4.3. V prípade omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny je TATRAFAN oprávnený účtovať zákazníkovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z nezaplatenej sumy. Reklamácia nemá odkladný účinok vo vzťahu k platobným povinnostiam zákazníka, takisto zákazník v takomto prípade nemá právo zadržať kúpnu cenu alebo jej časť.

Článok 5. Dodanie

5.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dodacej doložky dohodnutej v zmluve (MOK INCOTERMS 2010), inak sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu k zákazníkovi na jeho náklady a nebezpečenstvo. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, náklady na prepravu znáša zákazník.

5.2. Ak nie je stranami výslovne dohodnuté inak, dodacie lehoty nie sú podstatné a majú iba orientačný charakter. TATRAFAN sa zaväzuje vyvinúť všetko úsilie na to, aby tovar bol doručený v súlade s dohodnutými dodacími lehotami.

5.3. Ak zákazník neprevezme tovar dodaný v súlade so zmluvou, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza okamžite na zákazníka. V takomto prípade, bez ohľadu na dohodnuté dodacie podmienky, je TATRAFAN oprávnený uskutočniť dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu na náklady a nebezpečenstvo zákazníka.

Článok 6. Výhrada vlastníctva

6.1. TATRAFAN si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej ceny dodávky.

6.2. Zákazník je oprávnený tovar spracovať predať tretej osobe v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti, pričom ak spracovaním tovaru pred prechodom vlastníckeho práva na zákazníka spojením alebo zmiešaním s inou vecou vznikne nová vec, TATRAFAN získa spoluvlastníctvo k tejto veci v pomere fakturovanej ceny tovaru k hodnote novej veci.   

6.3. Na zabezpečenie nárokov TATRAFANu zákazník týmto vopred postupuje svoje nároky a pohľadávky z predaja vecí, ku ktorým bude mať TATRAFAN vlastnícke právo alebo spoluvlastníctvo, a to v pomere spoluvlastníckeho podielu TATRAFANu k celkovej hodnote predaných vecí.

Článok 7. Vyššia moc        

7.1. V prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle strany, ako sú prevádzkové poruchy, závady, oneskorené alebo vadné dodávky dodávateľov, nedostatok energií alebo palív, štrajky, výluky a iné pracovné spory týkajúce sa strany alebo jej dodávateľov, následky prírodných živlov, záplavy, požiare alebo podobné katastrofy (okolnosť vyššej moci), strana takto postihnutá nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy po dobu trvania takejto prekážky.

7.2. Strana, ktorú postihne okolnosť vyššej moci je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o povahe a predpokladanej dobe trvania takejto okolnosti. Strany sa zaväzujú rokovať o prípadných opatreniach na zmiernenie následkov udalosti na podnikateľskú činnosť druhej strany. V prípade, ak takáto okolnosť pretrvá viac ako tri mesiace, je ktorákoľvek strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov.

Článok 8. Záruka

8.1. TATRAFAN zaručuje, že v čase dodania je tovar v súlade so špecifikáciou, ako aj s príslušnými záväznými normami Európskej únie, a že nemá žiadne vady materiálu a spracovania. Za predpokladu správneho zaobchádzania s tovarom a správneho skladovania tovaru, TATRAFAN zaručuje, že tovar si zachová rovnakú kvalitu počas záručnej doby 6 (šiestich) mesiacov od jeho dodania.

8.2. TATRAFAN vyhlasuje a zaručuje, že v čase dodania tovaru nie je tovar zaťažený žiadnymi majetkovými právami tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva. Zákazník však preberá plnú zodpovednosť za prípadné použitie akýchkoľvek technických informácií, inštrukcií, dizajnov a pod., vo výrobnom procese na základe požiadavky zákazníka.

8.3. Garancie uvedené v tomto článku predstavujú výlučné záruky TATRAFANu vo vzťahu k dodanému tovaru. Akékoľvek ďalšie garancie, záruky alebo vyhlásenia (výslovné alebo implicitné), týkajúce sa kvality, použiteľnosti či predajnosti tovaru alebo jeho vhodnosti na určitý účel sú vylúčené.

8.4. Nároky zo záruky sú vylúčené v prípade, ak zákazník spracuje, zničí alebo ďalej predá tovar potom, čo zistil alebo mal zistiť jeho vadnosť, ibaže preukáže, že to bolo nevyhnutné za účelom zabránenia vzniku značnej škody. Nároky zo záruky sú taktiež vylúčené, ak sa vťahujú na nezaplatený tovar.

Článok 9. Zodpovednosť za vady

9.1. Zákazník je povinný prezrieť tovar s náležitou starostlivosťou okamžite po jeho prevzatí. Prehliadka musí zahŕňať najmä kontrolu celistvosti obalu, množstva a ďalších základných parametrov dodávky ako aj skúšobné spracovanie.

9.2. Ak zákazník do 14. dní od dodania tovaru neoznámi TATRAFANu vady, ktoré mohli byť zistené pri náležitej kontrole, tovar sa považuje za akceptovaný so všetkými vadami a zákazník stráca práva zo zodpovednosti za vady tovaru. To isté platí v prípade vád, ktoré nemohli byť zistené pri náležitej prehliadke tovaru a zákazník neoznámil TATRAFANu vady do 14 dní po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť. Všetky oznámenia vád musia byť doručené TATRAFANu v záručnej dobe, zákazník nemá žiadne nároky týkajúce sa kvality tovaru po uplynutí záručnej doby.    

9.3. TATRAFAN do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vád písomne oznámi zákazníkovi uznanie alebo zamietnutie reklamácie. Zákazník je povinný umožniť TATRAFANu preskúmanie predmetných výrobkov; v žiadnom prípade zákazník nie je oprávnený vrátiť tovar TATRAFANu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Ak TATRAFAN reklamáciu uzná, jeho zodpovednosť za vady sa obmedzuje na a) odstránenie vád opravou alebo nahradením vadného tovaru novou dodávkou oproti vráteniu vadných výrobkov, alebo podľa voľby zákazníka b) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade ak reklamácia nebude uznaná, zákazník je povinný uhradiť TATRAFANu náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s posúdením reklamácie zákazníka.

9.4. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípade, že TATRAFAN neodstráni vady dodaného tovaru v primeranej lehote (nie kratšej ako 30 dní) alebo sa na opravenom alebo náhradne dodanom tovare opätovne preukážu vady.

9.5. V prípade sporu medzi stranami týkajúceho sa kvality tovaru, strany na základe vzájomnej dohody určia vzájomne prijateľného nezávislého odborníka, ktorého posudok sa bude považovať za definitívny, ibaže bude zjavne chybný.         

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

10.1. Zmluvná a zákonná zodpovednosť TATRAFANu vo vzťahu k zákazníkovi, pokiaľ je založená na dispopzitívnych ustanoveniach rozhodného práva, je obmedzená výškou fakturovanej ceny vadnej dodávky, ktorá je považovaná za maximálnu možnú škodu, ktorej vznik mohol TATRAFAN rozumne predvídať. Zároveň TATRAFAN v žiadnom prípade nenesie nezodpovednosť za nepriame, následné, špeciálne, sankčné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nielen ušlého zisku, straty obchodných príležitostí, poškodenia dobrej povesti, zmluvných pokút či iných strát uplatňovaných voči zákazníkovi tretími stranami.

10.2. TATRAFAN zodpovedá neobmedzene za škodu spôsobenú vadným tovarom podľa rozhodného práva vrátane transformácie smernice EÚ 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky.

10.3. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zmiernenie vzniku škôd, ktoré môžu byť predmetom jeho nároku voči TATRAFANu, inak zákazník čiastočne alebo úplne zodpovedá za vzniknutú škodu.

Článok 11. Ďalšie ustanovenia

11.1. Zákazník nie je oprávnený pozastaviť plnenie žiadnej svojej povinnosti v prípade omeškania TATRAFANu s plnením jeho povinností týkajúcich sa inej dodávky. TATRAFAN je oprávnený pozastaviť akúkoľvek nerealizovanú dodávku zákazníkovi v prípade, že zákazník je v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek inej dodávky.

11.2. Zákazník je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku TATRAFANu voči zákazníkovi výlučne s tými pohľadávkami zákazníka voči TATRAFANu, ktoré boli uznané TATRAFANom alebo boli priznané rozhodnutím súdu.

11.3. TATRAFAN si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať od zákazníka primerané zabezpečenie platobných záväzkov zákazníka, ako je vinkulácia, akreditív a pod. Ak zákazník nie je schopný v primeranej lehote takéto zabezpečenie poskytnúť, TATRAFAN je oprávnený pozastaviť výrobu a dodávku tovaru zo všetkých nerealizovaných objednávok zákazníka, a to až do doby poskytnutia zabezpečenia.

11.4. Neprevzatie tovaru spôsobom dohodnutým v zmluve, neposkytnutie primeraného zabezpečenia platobných záväzkov na žiadosť TATRAFANu, ako aj omeškanie s uskutočnením akýchkoľvek platieb podľa zmluvy presahujúce 30 dní, predstavuje podstatné porušenie zmluvy zákazníkom.

Článok 12. Rozhodné právo, riešenie sporov     

12.1. Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a TATRAFANom sa riadi a vykladá v súlade s hmotnoprávnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník má miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, použije sa Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 1980) a hmotnoprávne predpisy Slovenskej republiky v uvedenom poradí.

12.2. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu TATRAFANu a zákazníka alebo v súvislosti s ním, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Bez ohľadu na rozhodcovskú doložku, každá zo strán bude alternatívne oprávnená predložiť spor na rozhodnutie všeobecným súdom, pričom v takom prípade bude daná výlučná právomoc súdov Slovenskej republiky, avšak TATRAFAN si vyhradzuje právo žalovať zákazníka na súdoch v mieste jeho podnikania ak sa nachádza mimo Slovenskej republiky.

Článok 13. Salvatorská klauzula

13.1. Ak niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je, prípadne sa stane neplatným alebo nevymožiteľným, jeho neplatnosťou alebo nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.